top of page

 

1.  כללי

1.1. אודות - ברוכים הבאים לאתר חניון הקרוואנים בית ינאי (להלן: "האתר") המופעל ומנוהל על ידי בי.טי.אר בע"מ, ח.פ. 514501840, מרח' בן יהודה 77, כפר סבא (להלן: "החברה").

1.2. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות להלן מסדירים את היחסים המשפטיים בין החברה לבין כל משתמש העושה שימוש בשירותי החברה, כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה (להלן: "המשתמש"). עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה במלואם ובעיון.

1.3. מטרתם של התנאים המפורטים בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות להלן, הנם לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותם.

2.  קניין רוחני

1.3. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש החברה.

3.  מסירת מידע

3.1. חלק מהשירותים באתר טעונים מסירת מידע אישי. במסגרת יצירת קשר תידרש למסור מידע אישי כגון כתובת שם, כתובת מייל ו/או מספר טלפון.

3.3. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

4. איסוף מידע והשימוש בו

4.1. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, ו/או את שירות החברה ואת התכנים המוצעים באתר, ושבשירות החברה וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים. בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.

4.2. האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע.  'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב-   Cookies  מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

4.3. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול הCookies-  עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהותי מהשירותים והתכונות באת.

5. מסירת מידע לצד שלישי

5.1. החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

5.1.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.

5.1.2. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או להוראות כל דין.

5.1.3. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.

5.1.4. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.

5.1.5. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.1.6. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

5.2. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

5.3. למען הסר ספק החברה לא תמסור לצדדים שלישיים פרטי כרטיס אשראי אלא לצורך ביצוע עסקה מול חברת הסליקה. 

6. תכנים, כתבות ופרסומות

באתר עשוי להיות מוצג תוכן של צד שלישי לרבות פרסומות וקישורים לאתרים של צדדים שלישיים והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד פינק פארק בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.

7.  אבטחת מידע

7.1. לתשומת לבכם, על אף שבי.טי.אר בע"מ נוקטת באמצעים המחמירים והמתקדמים ביותר על מנת להבטיח רמת אבטחה גבוהה של הנתונים, בי.טי.אר בע"מ מבהירה, כי איננה מתחייבת שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של בי.טי.אר בע"מ וכי ידוע למשתמש שבי.טי.אר בע"מ לא תשא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

bottom of page